Draftujeme dobrovoľníkov pre komerčný svet

  • Online knižnica

Svoj život pova­žu­jeme mno­ho­krát za prí­liš kom­pli­ko­vaný a prav­dou je, že nie­kedy takým sku­točne je. Treba si však pri­znať, že občas si ho kom­pli­ku­jeme sami. Týchto 10 roz­hod­nutí ti môže pomôcť vrá­tiť do svojho života aspoň tro­cha jed­no­du­chosti.

Spo­meň si na svoje det­ské sny

Je prav­dou, že deti sú odváž­nej­šie ako dospelí. Skús si preto spo­me­núť na svoje det­ské sny, ktoré si o nie­koľko rokov neskôr pre­kryl nálep­kou „nere­álne“. Zly­ha­ním nie je tvoj neús­pech. Jedi­ným zly­ha­ním je, ak niečo, po čom túžiš aspoň nevys­kú­šaš.

Buď pánom tech­no­ló­gií, nie ich slu­hom

Žijeme v dobe, ktorá nám ponúka pre­by­tok infor­má­cií. Ak ich nedo­ká­žeme selek­to­vať, naša myseľ trpí. Infor­má­cie sa na teba valia z kaž­dej strany pomo­cou mobi­lov, tab­le­tov, note­bo­okov, tel­ví­zie, či rádia. Dopraj si preto denne mini­málne 1 hodinu, kedy sa „odstrih­neš“ od všet­kej elek­tro­niky a dopra­ješ svo­jej mysli abso­lútnu slo­bodu.

 

Pra­vi­delne cvič

O prí­nose pra­vi­del­ného cvi­če­nia nie­len pre tvoje telo, ale aj pre tvoju myseľ sa toho už pove­dalo a napí­salo dosť. Prav­dou ostáva, že pra­vi­delný kaž­do­denný pohyb dokáže spra­viť zázraky nie­len s tvo­jím fyzic­kým telom, ale aj s tvo­jím seba­ve­do­mím a sústre­de­ním sa.

 

Zdriemni si

Len 15 – 20 minú­tové zdriem­nu­tie denne, ide­álne po návrate z práce alebo zo školy ťa svo­jimi účin­kami veľmi prí­jemne prek­vapí. Takéto krátke zdriem­nu­tie totiž dokáže zní­žiť hla­dinu stresu a zvýši tvoju schop­nosť kon­cen­tro­vať sa.

Pop­re­mýš­ľaj, kto ta robí šťast­ným

Môže sa ti zdať, že ľah­šie sa o tom hovorí, než sa to usku­toční, ale naozaj by si sa mal vyhý­bať „toxic­kým“ ľuďom, ktorí ťa len obe­rajú o čas a o ener­giu. Samoz­rejme, že obme­dziť s nie­kým kon­takty na mini­málnu možnú mieru, alebo ich obme­dziť úplne je náročné a neprí­jemné, no výsle­dok ti určite stojí zato.

 

Použi tech­niku „Pomo­doro“

Táto tech­nika, ktorá je dokonca paten­to­vaná je veľmi využí­va­nou a popu­lár­nou u men­tálne pra­cu­jú­cich ľudí, ako sú napr. spi­so­va­te­lia, prog­ra­má­tori, gra­fici, ale aj štu­denti, či mnohí iní. Jej pod­sta­tou je veno­vať sa aké­mu­koľ­vek tasku len 25 minút. Po tomto čase sa ti ozve časo­vač v tvare raj­činy (kuchyn­ská minútka) a ty si musíš dať krátku, ide­álne 5 minú­tovú pre­stávku. Po šty­roch 25 minú­to­vých cyk­loch by mala nasle­do­vať dlh­šia pre­stávka. Mnohí ľudia si tech­niku pochva­ľujú a hovo­ria o výraz­nom zvý­šení svo­jej pro­duk­ti­vity.

 

Odpúš­ťaj

Kaž­dému je nie­kedy ublí­žené. Otáz­kou je, či ľuďom doká­žeš odpúš­ťať. Pomô­žeš tým totiž pre­dov­šet­kým sebe. Nikdy nezme­níš to, čo sa už stalo, no stále môžeš zme­niť to, aký postoj k danej veci zauj­meš.

 

Nauč sa hovo­riť nie

Nestrá­caj čas tým, že budeš robiť veci, ktoré robiť nech­ceš. Nauč sa pove­dať nie komu­koľ­vek a kedy­koľ­vek to tak cítiš. Samoz­rejme to platí aj naopak, nauč sa hovo­riť áno veciam, na kto­rých ti sku­točne záleží.

 

Urči si svoje pri­ority

Pokiaľ sa sústre­díš na pri­veľa vecí naraz, síce ti môžu všetky vyjsť, no nikdy nedo­kon­číš všetky na 100%. Či ide o tvoj pra­covný alebo súkromný život, snaž sa vždy o pevné urče­nie pri­orít, ktoré ti pomôže foku­so­vať svoju pozor­nosť tam, kde je to momen­tálne naj­viac potrebné.

 

Pred­stav si, že dne­šok je tvo­jím posled­ným dňom

Ak by bol dne­šok posled­ným dňom v tvo­jom živote, ako by si ho strá­vil? Je niečo, čo by si chcel nie­komu pove­dať? Chceš sa nie­komu ospra­vedl­niť, alebo chceš nie­komu spra­viť radosť? Urob to ešte dnes. Ži každý svoj deň tak, ako by mal byť tvo­jím posled­ným.

 

Tento inšpiratívny článok sme našli na stránke: https://www.startitup.sk/10-rozhodnuti-ktorymi-mozes-zjednodusit-svoj-zivot/

 

 

Za týmto projektom stojí

OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže