Draftujeme dobrovoľníkov pre komerčný svet

Zapoj sa do akreditovaných programov neformálneho vzdelávania!

Neformálne vzdelávanie je každé vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorého cieľom je získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.

Akreditácia tu nie je chápaná v akademickom zmysle slova, ale ako v zmysle Zákona o podpore práce s mládežou. Cieľom akreditácie programov a organizácii je napomôcť vnímaniu práce s mládežou ako významného nástroja neformálneho vzdelávania.

Vyhľadávanie programov neformálneho vzdelávania

Hľadaj programy neformálneho vzdelávania podľa

Zadaj kľúčové slovo

Názov

Školenie pracovníkov detských táborov

Opis

Obsahom školenia sú činnosti, ktoré sú nevyhnutné pri práci s deťmi tak, aby bol program nielen zaujímavý, ale i výkonovo a bezpečnostne postavený na vekovú úroveň rekreovaných detí.
Účastník sa počas 17 vyučovacích hodín nielen dozvie, ale predovšetkým naučí všetko, čo má pracovník - hlavný vedúci, odd. vedúci, animátor nielen poznať, ale najmä ako sa má v tej ktorej situácii zachovať.
Jednotlivé vyučovacie hodiny sú pretkané osobnými skúsenosťami lektora a odpoveďami na otázky účastníkov ku každej preberanej problematike. Poslednou 18-tou hodinou je záverečná skúška pozostávajúca z dvoch častí: Testovej a praktickej. 

Cieľová skupina

mladí vedúci, mládežnícky vedúci, pracovníci s mládežou

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

príprava a realizácia detských táborov

Miesto

Trnavský kraj

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Team Member program, Team Leader Program

Opis

Team member program (Členský program)

- členovia AIESEC majú možnosť pracovať v rôznych oblastiach - marketing, projekt management, event management, vzťahy s firmami, customer care, HR. Okrem iného členovia pracujú v tímoch a teda okrem profesionálnej skúsenosti z danej oblasti získavajú aj tímovú skúsenosť.

Team Leader Program (Team líderský program)

- pri tomto programe má člen možnosť viesť vlastný tím v rôznych oblastiach. Pri tejto pozícií môže člen viesť jeden alebo viacej tímov, dokonca po nejakom čase sa môže stať vedúcim jednej z oblastí, či dokonca prezidentom pobočky. 

Cieľová skupina

mladí vedúci, mládežnícky vedúci

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

efektívne riešenie problémov, organizačné zručnosti, manažérske zručnosti, tímová spolupráca

Miesto

Bratislavský kraj

Organizácia

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Animátor outdoorových aktivít

Opis

Animátor outdoorových aktivít je zamestnanie budúcnosti na Slovensku. Nutnosť zapojenia jedinečného prírodného bohatstva, ktoré na Slovensku máme, do ponuky zariadení cestovného ruchu už mnohé z nich chápu, zatiaľ však bojujú s kvalitným personálom. Preto ak máš vzťah k prírode, robíš outdoorové športy, baví ťa práca s ľuďmi, hľadáš možnosti vlastnej sebarealizácie a chceš toto všetko prepojiť do práce, za ktorých budeš platený/á, toto školenie je určené presne pre teba!

Cieľová skupina

mladí vedúci, mládežnícky vedúci, pracovníci s mládežou

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

základné animátorské zručnosti, odborno-technické vedomosti a zručnosti animátora

Miesto

Banskobystrický kraj

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Výchova k tolerancii a ľudským právam

Opis

Modulová štruktúra kurzu „Výchova k ľudským právam“ pozostáva z 9 samostatných modulov. Jednotlivé moduly tvoria ucelené tematické celky, súvisiace s jednotlivými aspektmi hodnotenia. Modulovo koncipovaný kurz umožňuje účastníkom s minimálnymi teoretickými poznatkami a bez predchádzajúcich skúseností pri absolvovaní jednotlivých modulov postupne zvyšovať svoju teoretickú a praktickú úroveň. Zároveň kurz umožňuje pre pokročilejších absolventov získať špecifické poznatky a praktické zručnosti v rámci individuálnych modulov podľa ich vzdelávacích potrieb či prácou s mládežou.
9 samostatných modulov:
1. Modul – Tolerancia a antidiskriminácia hrou
2. Modul – Predsudky a stereotypy v našom živote
3. Modul – Rodové stereotypy a dospievanie
4. Modul – Mýtus krásy a jeho dôsledky
5. Modul – Rodičovstvo, otcovstvo, materstvo
6. Modul – Ako na nás vplýva globalizácia
7. Modul - Kultúra chudoby
8. Modul – Komunikácia a asertívne správanie
9. Modul - Šikanovanie

Primárnou cieľovou skupinou sú mladí vedúci a mládežnícki vedúci pôsobiaci napríklad v mimoškolských záujmových kluboch, organizáciách a zariadeniach, pracovníci a dobrovoľníci MVO.
Sekundárnou skupinou sú zamestnanci organizácií a inštitúcií intervenujúci vo výchove a vzdelávaní, pracujúci s primárnou cieľovou skupinou.

V rámci aktivít sú uplatňované najmä metódy zážitkového učenia, interaktívne a participatívne metódy braintormingu, diskusia, hranie rolí, simulácie, prípadové štúdie, dramatizácia, a pod. Ďalej metódy objasňovania, výchovných cvičení, pozorovania a komparácie, samoštúdium, domáca úloha, prednáška, práca s videoprojekciou, tvorivé používanie textov, asociačné metódy a iné.

Organizačná forma je modulovo koncipovaný program a požadované vstupné vzdelanie je základné, pri pracovníkoch s mládežou je podmienka 6 mesiacov praxe s mládežou.
Rozsah celého vzdelávacieho programu je 72 hodín. Rozsah 9 samostatných modulov je po 8 hodín (1 modul/8 hodín).

Cieľová skupina

mladí vedúci, mládežnícky vedúci

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

prezentačné zručnosti, občianske kompetencie, interkultúrne kompetencie, tímová spolupráca

Miesto

Banskobystrický kraj

Organizácia

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Ideálny človek pre prácu s deťmi a mládežou

Opis

V jednotlivých častiach mladí ľudia získajú vedomosti a zručnosti, aby mohli začať pracovať na medzinárodných projektov s deťmi aj mládežou (angličtina, IKT, kreativita, animátor)

Účastník získa v jednotlivých moduloch tieto zručnosti: 

1. Anglický jazyk pre medzinárodné mládežnícke projekty

2. Využitie IKT v mládežníckej organizácii.

3. Využitie kreatívnych techník v práci s mládežou

4. Špecifiká práce s deťmi od 6 do 14 rokov.

Cieľová skupina

mladí vedúci, mládežnícky vedúci, pracovníci s mládežou

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

interkultúrne učenie, využitie informačných technológií v mládežníckej práci, využitie kreatívnych techník v práci s mládežou

Miesto

Žilinský kraj

Organizácia

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Rozvoj profesných kompetencií mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou

Opis

Vzdelávací program je určený pre tých z Vás, ktorí máte záujem nahliadnuť hlbšie do práce s mládežou s dôrazom na prepájanie voľnočasových a sociálno-poradenských služieb.

1. Absolvent je oboznámený so základnými formami mapovania potrieb cieľovej skupiny. Vie identifikovať východiská, ohrozenia a príležitosti vyplývajúce z jednotlivých druhov prostredia, v ktorom sa mladí ľudia zdržiavajú a jednotlivých typov subkultúr. Zároveň pozná vývojové fázy skupiny a rozumie princípom skupinovej dynamiky.

2. Absolvent rozumie motivácii ako aj sebamotivácii. Pozná minimálne tri formy motivácie a vie ich uplatniť v praxi.

3. Absolvent má základnú vedomosť o troch kľúčových zákonoch z oblasti práce s deťmi a mládežou v takom rozsahu, aby v prípade potreby dokázal získať bližšie  informácie a vedel po ktorom dokumente či zákone siahnuť. Zároveň pozná základné dokumenty organizácie, štruktúru zriaďovacieho štatútu a interných dokumentov.

4. Absolvent je oboznámený s obsahom krízového manuálu, jeho hlavnými kapitolami a významom pre fungovanie programu. Súčasne s tým sa zvýšila „citlivosť“ účastníkov vzdelávania na identifikovanie konfliktu, poznanie jeho príčin a minimálne štyroch stratégií na ich riešenie a uplatnenie v praxi.

5. Absolvent dokáže zadefinovať, popísať a naplánovať jednotlivé fázy projektového cyklu – príprava, realizácia, hodnotenie. Vie identifikovať silné a slabé stránky organizácie alebo jej zložky.

6. Absolvent dokáže s členom cieľovej skupiny (celou skupinou) komunikovať na primeranej verbálnej a neverbálnej úrovni a teda pozná charakteristiky jednotlivých foriem komunikácie. Túto komunikáciu dokáže prispôsobiť rôznym typom klientských skupín a subkultúr. 

7. Nadobudnutie vedomostí o štruktúre tímu, rozdieloch medzi skupinou a tímom a schopnosť analyzovať úroveň spolupráce v tíme.

Cieľová skupina

mládežnícky vedúci

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

legislatíva spojená s prácou s deťmi a mládežou, zvládanie konfliktov, projektový manažment, komunikačné zručnosti, základy skupinovej dynamiky

Miesto

Bratislavský kraj

Organizácia

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Vzdelávacie aktivity pre dobrovoľníkov

Opis

Akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR je určené pre dobrovoľníkov vo veku od 15 do  30 rokov. Program je modulový nasledovne: - 

 Modul  č. 1  Mladý vedúci, 15 - 17 rokov, celkove 40 hodín. 

 Modul  č. 2  Mládežnícky vedúci ZK nad 18 rokov, celkove 40 hodín. 

Vzdelávanie sa koná 2 víkendy s 1 mesačnou prestávkou.

 

Absolvent tohto vzdelávania má základné vedomosti o danom stave dobrovoľníctva a získava: - vedomosti o fungovaní činnosti MVO zaoberajúcich sa voľnočasovými aktivitami zameranými na deti a mládež - komunikačné zručnosti a komunikačné prostriedky pri práci s deťmi a mládežou - získanie, vyhľadávanie informácií potrebných pri práci s deťmi a mládežou - motiváciu a vedenie detí, najmä pre prácu v kolektívoch - plánovanie a vytváranie činností a voľnočasových aktivít - legislatívu spojenú s touto prácou, základy pedagogiky a psychológie

Cieľová skupina

mladí vedúci, mládežnícky vedúci

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

komunikačné zručnosti, informačné zdroje pre prácu s deťmi a mládežou, motivácia a vedenie detí, vytváranie voľnočasových aktivít, legislatíva spojená s voľnočasovými aktivitami

Miesto

Trnavský kraj

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Vedúci zotavovacich podujatí - táborov

Opis

Akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR je určený pre dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov, ktorí radi pracujú s deťmi a mládežou formou pobytových táborov, letných , zimných, stanových, putovných.

Absolvent akreditovaného vzdelávania dokáže samostatne viesť detský kolektív občianskeho združenia, ktoré majú v náplni voľnočasové aktivity: - pozná základy bezpečnosti pri práci s deťmi - má základne znalosti z oblasti ekonómie a legislatívy pre vedenie detského kolektívu - dokáže poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch - získava vedomosti o právach a povinnostiach počas činnosti zotavovacieho podujatia podľa funkcii / hlavný vedúci, vedúci odd,zdravotník, hospodár/ - dokáže organizovať a realizovať aktivity zotavovacich podujatí pre účastníkov rôznych vekových kategórii a jednotlivých typoch táborov - získava potrebné znalosti z pedagogiky a psychológie pre prácu vedenia detského kolektívu, má získanú a potrebne rozvitú zručnosť komunikačnej kooperácie, empatie a kreativity

Cieľová skupina

mládežnícky vedúci, pracovníci s mládežou

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

základy ekonómie a legislatívy pri práci s deťmi, základy prvej pomoci, prípava a realizácia aktivít pre deti a mládež, komunikačné zručnosti, základy bezpečnosti pri práci s deťmi a mládežou

Miesto

Trnavský kraj

Organizácia

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Buddy- dobrovoľník pre mládež z detských domovov

Opis

Prvý akreditovaný program pre dobrovoľníka pracujúceho s mládežou v detských domovoch. 

Zručnosti si dobrovoľník rozvíja v dištančnom vzdelávaní počas praktických úloh priamo s mládežou z detských domovov. Súčasťou vzdelávania dobrovoľníkov v programe Buddy je zmena postojov k znevýhodneným a vylúčeným komunitám, s ktorými pracuje počas dištančného vzdelávania. Rozsah vzdelávacieho programu je 168 hodín, z toho 48 hodín v prezenčnej forme, 40 hodín v dištančnej forme a 80 hodín overenia v praxi. Vzdelávanie je ukončené praktickou skúškou, ktorá pozostáva z prezentácie progresu mentorovaného mladého dospievajúceho/mladého dospelého vyrastaujúceho v DD a popisu aktivít, ktorými dobrovoľník progres u mladého dospievajúceho/dospelého dosiahol.

Dobrovoľník pracujúci s mládežou získava vedomosti a zručnosti v oblasti dobrovoľníctva, špecifík mládeže v DD, špecifík práce s viacnásobne znevýhodnenou mládežou, neformálneho vzdelávania, mentoringu. 

Pracovnícii s mládežou sú zamestnanci DD v pozíciách vychovávateľ, sociálny pracovník a psychológ v DD, koordinátor skupiny v DD, profesionálny rodič, ktorí prejavia záujem rozvíjať svoje kompetencie v oblasti využívania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou v DD. 

Cieľová skupina

mládežnícky vedúci, pracovníci s mládežou

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

mentoring, neformálne vzdelávanie, dobrovoľnícka práca s mládežou z detských domovov

Miesto

Bratislavský kraj

Organizácia

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Školenie inštruktorov zážitkovej pedagogiky

Opis

Školenie zážitkovej pedagogiky v celkovom rozsahu 163 hodín výučby, ktorý sa skladá z troch častí:

 

Sila zážitku,42hodín výučby - zameraná na pochopenie sily zážitkovej pedagogiky. Cieľom je prostredníctvom intenzívneho a vyváženého programu a na základe do detailu prepracovaných zážitkových aktivít na vlastnej koží pocítiť, aký efekt môže mať zážitková pedagogika na účastníkov, čo a ako v nich rozvíja.

 

Ako pripraviť zážitkovú akciu, 38 hodín - sa venuje teoretickým a praktickým cvičeniam, ktoré na základe analýzy jednotlivých elementov prvej časti pomôžu pochopiť komplexnosť prípravy zážitkovej akcie. Rozvíja kompetencie účastníkov a relevantných oblastiach, aby boli schopní zážitkovú akciu naplánovať, zrealizovať, zhodnotiť a uzavrieť.

 

Zážitková pedagogika v praxi, 83 hodín - umožňuje účastníkom v bezpečnom prostredí preniesť všetky získané kompetencie z predchádzajúcich dvoch častí do praxe a získať veľmi dôležitú spätnú väzbu od skúsených inštruktorov a školiteľov, ktorí vystupujú v roly účastníkov. Spätnej väzbe je venovaných niekoľko hodín každý večer. Na základe nej získajú účastníci pohľad ,,zvonku". Zistia ako nimi pripravený program vplýva na účastníkov a získajú veľmi dôležité skúsenosti, námety a nápady pre ďalšiu ,,prácu" s reálnymi účastníkmi.

Cieľová skupina

mládežnícky vedúci, pracovníci s mládežou

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

základy prvej pomoci, prezentačné zručnosti, komunikačné zručnosti, základy zážitkovej pedagogiky, zvládanie konfliktov, projektový manažment, tímová spolupráca, základy skupinovej dynamiky, základy bezpečnosti pri práci s deťmi a mládežou

Miesto

Bratislavský kraj

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Rodová nerovnosť viacnásobne diskriminovaných žien

Opis

Vzdelávanie s názvom Rodová nerovnosť viacnásobne diskriminovaných žien je svojim charakterom občianskym vzdelávaním, ktorým účastník a účastníčka ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť. Modulová štruktúra vzdelávania pozostáva zo štyroch samostatných modulov Rodové stereotypy, Rodová socializácia, Rodovo podmienené násilie, Štandardy poskytovania pomoci pri násilí páchanom na ženách. Jednotlivé moduly tvoria ucelené tematické celky, súvisiace s jednotlivými aspektmi hodnotenia.

Vzdelávanie o rodovej nerovnosti viacnásobne diskriminovaných žien je svojim charakterom ojedinelým vzdelávaním na Slovensku, nakoľko kladie dôraz na tému doposiaľ tabuizovanú. tj. problematiku rodovej nerovnosti a násilia páchaného na ženách v marginalizovaných rómskych komunitách.

Modulovo koncipované vzdelávanie umožňuje účastníkom a účastníčkam s minimálnymi teoretickými poznatkami v oblasti rodovej nerovnosti a bez predchádzajúcich skúseností pri absolvovaní jednotlivých modulov postupne zvyšovať svoju teoretickú a praktickú úroveň. Zároveň kurz umožňuje pre pokročilejších absolventov a absolventky získať špecifické poznatky a praktické zručnosti v rámci individuálnych modulov podľa ich vzdelávacích potrieb či práce v lokalitách.

V rámci aktivít sú uplatňované najmä metódy zážitkového učenia, interaktívne a participatívne metódy braintormingu, diskusia, hranie rolí, simulácie, prípadové štúdie, dramatizácia, a pod. Ďalej metódy objasňovania, výchovných cvičení, pozorovania a komparácie, samoštúdium, domáca úloha, prednáška, práca s videoprojekciou, tvorivé používanie textov, asociačné metódy a iné.

Organizačná forma pre modelovú štruktúru vzdelávania je kombinovaná a požadované vstupné vzdelanie je minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie.

Rozsah celého vzdelávacieho programu je 96 hodín. Rozsah štyroch samostatných modulov je po 24 hodín (1 modul/24 hodín)

Cieľová skupina

verejnosť

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

rodová stereotypizácia, rodová rovnosť, rodová socializácia, pomoc obetiam násilia

Miesto

Banskobystrický kraj

Organizácia

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Základy projektového manažmentu

Opis

Primárnou cieľovou skupinou sú osoby so záujmom získať prvú skúsenosť, resp. základné odborné vedomosti a zručnosti v oblasti tvorby projektových zámerov.

Učebný plán vzdelávacieho programu tvoria nasledujúce odborné témy: návrh projektu, zdroje financovania, projektový zámer a ciele projektu, plán aktivít a časový harmonogram projektu, projektový tím, rozpočet projektu, evaluácia a zhrnutie projektu, projektový cyklus a logická matica projektu, udržateľnosť a finalizácia projektu.

V rámci aktivít sa uplatňujú najmä metódy zážitkového učenia, interaktívne a participatívne metódy brainstormingu, diskusia, prípadové štúdie a pod. Ďalej metódy objasňovania, pozorovania a komparácie, samoštúdium, domáca úloha, prednáška, práca s videoprojekciou, tvorivé používanie textov, a iné.

Organizačná forma vzdelávania je kombinovaná a požadované vstupné vzdelanie je minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie.

Rozsah vzdelávacieho programu je 40 hodín.

Cieľová skupina

verejnosť

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

projektový manažment, príprava projektového zámeru

Miesto

Banskobystrický kraj

Organizácia

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Abeceda nízkoprahových služieb pre deti a mládež

Opis

Ide o jedinečné vzdelávanie, jediné svojho druhu na Slovensku, ktoré sprevádza metodikou nízkoprahových programov a rozvíja kompetencie v práci s deťmi a mládežou.

Je to vzdelávanie o efektívnych nástrojoch práce s deťmi a mladými ľuďmi a o využiteľnosti princípov nízkoprahových programov.

Všetky témy sú prezentované v plnej interakcii lektorov a účastníkov, vždy s praktickou skúsenosťou, množstvom modelových situácií a osobnými konzultáciami.

Vzdelávanie tvoria tri 40 hodinové moduly, každý modul trvá tri dni a je ukončený domácimi úlohami, ktoré účastníci vypracovávajú.

I modul. Úvod do metodiky:

úvod do problematiky nízkoprahových programov pre deti a mládež,

práca v nízkoprahovom klube,

terénna sociálna práca s deťmi a mládežou,

metódy práce v nízkoprahových programoch pre deti a mládež,

pracovník v nízkoprahových programoch.

 

II. modul. Rozvoj kompetencií pracovníkov:

preventívne aktivity,

voľnočasové aktivity,

sociálne služby,

etické zásady a pravidlá práce,

krízové situácie a riešenie konfliktov.

 

III. modul. Fundraising a public relations:

cesty k zdrojom,

metodika tvorby projektov,

média,

komunikácia prostredníctvom internetu,

tvorba mediálneho výstupu.

Cieľová skupina

mladí vedúci, mládežnícky vedúci, pracovníci s mládežou, verejnosť

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

nízkoprahový klub, nízkoprahová metodika

Miesto

Bratislavský kraj

Organizácia

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Rozvoj mediálnej gramotnosti pracovníkov s mládežou

Opis

Hlavným cieľom programu je rozšíriť mediálnu gramotnosť a mediálne kompetencie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou,  aby sa vedeli orientovať v mediálnom prostredí, rozumieť mediálnym obsahom, vedieť ich kriticky vyhodnotiť a tiež efektívne využívať možnosti, ktoré mediálny svet ponúka. Prostredníctvom získaných kompetencií viesť mladých ľudí ku kritickému vnímaniu médií a rozvoju ich mediálnej gramotnosti.

Predstavíme ako funguje mediálny systém vo verejnoprávnej aj komerčnej rovine. Budeme sa zaoberať aj tým, ako sa tvorí mediálna realita a aká je klamlivá. Vysvetlíme teóriu médií, tvorbu spravodajských hodnôt a tiež aké mediálne stereotipy sú nám predkladané. Budeme sa venovať aj teórii mediálnych účinkov a mediálneho vplyvu, poukážeme na manipulačné techniky, upozorníme na kyberšikanu, závislosť od internetu, mediálne násilie a sexualitu, a tiež sa sústredíme na bezpečné používanie internetu. 

Súčasťou programu budú aj praktické cvičenia v ktorých budú účastníci rozvíjať poznatky, ktoré získali.

Program bude prebiehať formou dvoch víkendových školení v rozsahu 2 x 20 hodín a dištančnou formou v rozsahu 10 hodín. Spolu 50 hodín

Po skončení vzdelávania bude absolvent schopný:

• lepšie rozumieť fungovaniu mediálneho sveta

• identifikovať neetické konanie a obsahy v médiách

• vypracovať tlačovú správu, komentár a recenziu

• charakterizovať známe manipulačné techniky v médiách

• charakterizovať hlavné spôsoby mediálneho vplyvu na jednotlivca

• aplikovať poznatky o kyberšikane do práce s mládežou

• aplikovať poznatky o bezpečnom používaní internetu pri práci s mládežou 

• vedieť aplikovať bezpečné nastavenia počítačov a naučiť to aj členov skupiny mladých

• charakterizovať základné možnosti sebaprezentácie na internete

• uskutočniť jednoduchú obsahovú analýzu

• viesť mladých ľudí k zodpovednému a kritickému používaniu médií

Cieľová skupina

mládežnícky vedúci, pracovníci s mládežou

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

mediálna gramotnosť, mediálne kompetencie

Miesto

Žilinský kraj

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Mladý Talent (Youth Talent)

Opis

Program prinesie účastníkom sebauvedomenie (silných a slabých stránok, osobných hodnôt a osobného pracovného štýlu), skúsenosti zo spolupráce a vedenia ostatných ľudí (vedenie ľudí, asertívna komunikácia s rôznymi typmi ľudí, prijímanie a poskytovanie spätnej väzby, analyzovanie rôznych osobností), ozrejmí im dianie vo svete i na Slovensku (globálne problémy, xenofóbiu, nezamestnanosť ...). Prepojením týchto tém si absolvent vytvorí svoju vlastnú víziu toho, čo a ako by chcel dosiahnuť a zmeniť vo svete alebo na Slovensku, vďaka čomu sa i lepšie uplatní na trhu práce. V oblasti práce s mládežou bude pripravený pre pozíciu lídra tímu vysokoškolákov v AIESEC alebo i v iných organizáciách.

Cieľová skupina

pracovníci s mládežou, verejnosť

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

spolupráca, vedenie ľudí, sebauvedomavnie, spätná väzba, xenofóbia, uplatniteľnosť na trhu práce

Miesto

Bratislavský kraj

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Školenie animačného programu Zvedaví vedci

Opis

Absolvent získa: - Súbor odborných vedomostí, zručností a návykov získaných absolvovaním programu Zvedaví vedci a odbornou praxou. - Získa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností. - Nadobudne skúsenosti s kooperáciou a riadením v heterogénnych skupinách a na druhej strane schopnosť autonómne konať vzhľadom na aktuálnu situáciu. - Komunikuje o vede a vedných disciplínach ako prirodzenej súčasť bežného života rozvíjajúca predstavivosť , tvorivosť , podnikavosť a interaktivitu. - Vie zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s chemickým materiálom a technickým vybavením.

Cieľová skupina

pracovníci s mládežou

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

animačný program, kooperácia skupiny, heterogénna skupina, podnikavisť, bezpečnosť a ochrana zdravia, rozvoj predstavivosti a tvorivosti

Miesto

Bratisalvský kraj

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít

Opis

Vzdelávací program je určený pre koordinátorky a koordinátorov mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v organizáciách (môžu to byť dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ale aj zamestnanci a zamestnankyne organizácií, t.j. mladí vedúci, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou). Je vhodný pre ľudí, ktorí s manažovaním krátkodobých dobrovoľníckych aktivít len začínajú, ale aj pre skúsených koordinátorov a koordinátorky. U oboch skupín identifikujeme najmä potrebu zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti v oblasti manažovania krátkodobých dobrovoľníckych aktivít.

Absolvent/absolventka vzdelávacieho programu:

- vie definovať základné pojmy súvisiace s manažmentom dobrovoľníctva

- pozná špecifiká krátkodobých dobrovoľníckych aktivít

- pozná špecifiká dobrovoľníctva mládeže

- ovláda jednotlivé prvky manažmentu práce s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pri krátkodobých aktivitách, vie

ich naplánovať vo svojej organizácii a vhodne aplikovať v praxi

 

Cieľová skupina

mládežnícky vedúci, pracovníci s mládežou, mládežnícke organizácie

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

manažment dobrovoľníctva, krátkodobé dobrovoľnícke aktivity, dobroovľníctvo, manažmnet práce s dobrovoľníkmi

Miesto

Banskobystrický kraj

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Manažment riadenia detskej organizácie

Opis

Po ukončení vzdelávania budú účastníci:

- vedieť základné informácie o legislatíve súvisiacej so vznikom a fungovaním

občianskych združení,

- poznať architektúru organizácie, vzájomné väzby, právnu subjektivitu a fungovanie

organizácie (legislatíva, financovanie, spôsoby úspešnej komunikácie )

- mať praktické skúsenosť s plánovaním aktivít a projektovým manažmentom

- schopní vyhodnotiť praktický projekt a jeho dopad, efekt pre účastníkov, detskú

organizáciu a širšiu komunitu.

Cieľová skupina

mladí vedúci, pracovníci s mládežou, mládežnícke organizácie

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

legislatíva občianských združení, subjektivita, fungovanie organizácie, projekty, projektový manažment

Miesto

Bratislavský kraj

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Úspešne pri práci s detským kolektívom

Opis

Profil absolventa:

- vedomosti o fungovaní, činnosti MVO zaoberajúcich sa voľnočasovými

aktivitami zameranými na deti a mládež,

- komunikáciu a komunikačné prostriedky pri práci s deťmi,

- získavanie, vyhľadávanie informácii potrebných pri práci s deťmi a mládežou,

- motiváciu a vedenie detí,

- plánovanie a vytváranie činnosti a voľnosčasových aktivít,

- legislatívu spojenú s touto prácou,

- základy psychológie a pedagogiky.

 

Modul 1:  Mladý vedúci 

– 25hod.

Modul 2: Vedúci detského kolektívu 

– 25  hod.

Cieľová skupina

mladí vedúci, mládežnícke organizácie

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

voľnočasové aktivity, komunikácia, komunikačné prostriedky, vyhľadávanie informácií, motivácia, vedenie detí, základy psychológie a pedagogiky

Miesto

Bratisalvský kraj

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť
Názov

Dobrovoľnícka univerzita eRka - odbor Päť zručností dobrovoľníka

Opis

Profil absolventa 

Absolventi programu si počas vzdelávania rozvinú viaceré životné zručnosti prostredníctvom piatich predmetov - Objavovanie, Komunikácia, Kooperácia, Zodpovednosť a Práca so skupinou. 

V rámci témy Objavovanie sú absolventi informačne gramotní v rozsahu potrebnom na výkon ich práce v eRku a sú schopní aplikovať poznatky z oblasti životných zručností, sebapoznávania a poznávania druhých do svojej práce koordinátora dobrovoľníkov. Vedia vysvetliť organizačnú štruktúru eRka, popísať jeho históriu a podporovať žitie štýlu, hodnôt eRka pri práci s deťmi, ale aj pri vedení iných dobrovoľníkov.

V rámci témy Komunikácia sú absolventi zorientovaní v problematike verbálnej a neverbálnej komunikácie, špeciálne v problematike aktívneho počúvania, spätnej väzby, „ja-výroku“ a komunikačných bariér a vedia tieto poznatky aplikovať do svojej praxe koordinátora dobrovoľníkov. Sú taktiež schopní zohľadňovať nadobudnuté poznatky pri príprave a prevedení prejavu na verejnosti, tvoriť jeho obsahovú a formálnu štruktúru a aplikovať  stratégiu zvládania trémy a stresu pri práci s dobrovoľníkmi.

Prostredníctvom témy Kooperácia si absolventi rozvinú kompetencie súvisiace s efektívnou spoluprácou. Vo svojej práci koordinátora využívajú poznatky z problematiky zloženia a fáz vývoja tímu, skupinových potrieb, tímových rol a riešenia konfliktov. Absolventi rozoznávajú objekty možnej spolupráce eRka navonok v prospech zlepšovania práce eRka v im zverenom regióne – oblastnom centre, farnosti.

Absolvovaním témy Zodpovednosť sú absolventi schopní prijímať zodpovednosť za svoje úlohy a konanie pri práci s inými dobrovoľníkmi, delegovať úlohy ľuďom zo svojho tímu, využívať manažment času, stanovovať si dosiahnuteľné ciele a tvoriť zmysluplné pravidlá.

V rámci témy Práca so skupinou sú absolventi zorientovaní v problematike vedenia skupiny. Sú schopní rozvíjať zodpovednosť a dôveru pri vedení svojho tímu, vymedziť vlastnosti tímového lídra napomáhajúce k rozvoju skupiny, popísať jednotlivé roly trénera v súvislosti s prácou, ktorú vykonávajú v regióne. Sú schopní efektívne viesť rozhovor a viesť aktivity od jej výberu až po spätnú väzbu a viesť plánovacie stretnutie.

Cieľová skupina

mladí vedúci, mládežnícky vedúci, pracovníci s mládežou, mládežnícke organizácie

Témy, ktorým sa vzdelávanie venuje

Komunikácia, Kooperácia, Zodpovednosť a práca so skupinou, životných zručností

Miesto

Bratisalvský kraj, Banskobystrický, Žilinský kraj, Košiccký kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj

Referencie

Absolvovali ste toto vzdelávanie? Podeľte sa o skúsenosť